Referat fra generalforsamling 2017

Referater fra generalforsamling i Helnæs Kultur- og Musikforening :

Referat fra generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening
den 24. april 2018.
1. Valg af dirigent
Ad 1: Palle Hermansen
Dagsordenen er varslet i tide og godkendt.
2. Beretning ved formand Marianne Therp
Ad 2: Koncerterne i 2017 har været godt besøgt – måske som følge af salget af sæsonkort, som er en nyskabelse hos os. Vi fortsætter med sæsonkort i år.
Tak for de mange frivillige hjælpere til jubilæumsfesten og især til Kirsten Grove for dejlig kage, tale og sang. Tak til Jette Arp og Per for jubilæumsudstilling med plakater fra vores 20 år.
Jubilæumsårets koncerter var et dejligt genhør med kunstnere der har været hos os før.
Marianne Therp gennemgik alle de mangeartede arbejdsopgaver der hører til bestyrelsens arbejde igennem året med vægten på det arbejde, der ligger i at lave en folder. En særlig tak til Else for arbejdet med kontakt til annoncører – de er en stor økonomisk hjælp for foreningen – lad os støtte dem, når vi kan.
Bent har for et par år siden lavet en ny og flot hjemmeside – gå ind og kig på hjemmesiden og benyt de funktioner, der ligger på siden. Stor tak til Else og Bent for det flotte arbejde de lægger i at styre hjemmesiden.
Marianne Therp præsenterede herefter koncerterne i den kommende sæson.
Beretningen er godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
Ad 3: Der er udleveret bilag med gennemgang af regnskabet for 2017 og til sammenligning regnskabet for 2016 og vores budget for 2018.
Kontingentmæssigt har vi i 2017 haft 127 medlemmer – et rekordstort antal.
Vi havde budgetteret med et underskud som følge af jubilæumsåret – men det blev kun på minus 9.000 kr. mod forventet et underskud på 35.000 kr.
Budgettet for det kommende år vil forventeligt komme til at balancere.
Vi håber på mange flittige koncertgængere i den kommende sæson. Hvis man bestiller via hjemmesiden får man en skriftlig bekræftelse – ringer man og bestiller, ringer vi tilbage og bekræfter bestillingen mundtligt.
Mht Københavnerturen er der forslag om, at vi opkræver et depositum.
Regnskabet er godkendt.
4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år
Ad 4: Budgettet blev godkendt og vi fortsætter med uændrede kontingenter. –
5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
a) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 6
b) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 8
Ad 5: a) og b) Ændringerne er vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt for 2017 – 2019: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen
På valg er: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen
Ad 6: De modtager genvalg – og blev genvalgt.
7. Valg af to suppleanter. Nuværende suppleanter er Annette Rasmussen og Inger Lund.
Ad 7: Valgt for 2018 : Inger Lund og Bente Haines.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. Nuværende bilagskontrollanter er Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen. Mogens Lund er suppleant.
Ad 8: Alle tre modtager genvalg og blev genvalgt.
9. Eventuelt
Ad 9: Ros til bestyrelsen fra Merete Edlefsen og Inger Lund både mht foreningens arbejde og folderen.

 

Lørdag den 29. april 2017 kl. 16.30 – ca.17.30 i

Helnæs Forsamlingshus, Ryet 10, Helnæs, 5631  Ebberup

 

  1. Valg af dirigent

Ad 1: Mogens Lund .

Indkaldelsen til generalforsamling er sket rettidigt og ifølge vedtægterne.

  1. Beretning ved formanden Marianne Therp

Ad 2:

Koncerterne er blevet gennemført som planlagt og med god deltagelse og opbakning til vores arrangementer, hvilket vi er meget glade for.

Der er et par musikskolelever, der i løbet af sæsonen har benyttet sig af muligheden for at komme gratis med til vores koncerter, idet de blot skal give besked i god tid. I 2016 fik vi et ekstra punkt på programmet, idet vi fik lejlighed til at opleve Old Fashioned på Fredriksberg Slot. Det var en succes, og vi har nu lavet aftale med Old Fashioned om en nytårskoncert i januar 2018.

 

Annoncørerne giver en god støtte til HKMF, så en stor tak til de lokale for denne hjælp til økonomien. Vi er ligeledes glade for samarbejdet med de lokale kirker omkring en årlig kirkekoncert og takker for den økonomiske støtte i den forbindelse.

Tak til Jette og Per Arp for muligheden for at benytte Præstegårdens dejlige lokaler til vores arrangementer og tak til bestyrelsen og vores frivillige hjælpere, der på forskellig måde hjælper os igennem året.

Gennemgang af programmet for 20 års jubilæet : en jubilæumsfest i forbindelse med generalforsamlingen med musikalsk underholdning her i dag og en gentagelse af de 8 bedste koncerter, vi tidligere har oplevet er de to måder, bestyrelsen har valgt at fejre jubilæumsåret på.

Husk at man kan tilmelde sig direkte fra Foreningens hjemmeside.

Der er lavet en udstilling af materialer fra Foreningens historie, der kan studeres i løbet af aftenen.

Formandens beretning er godkendt.

 

Der blev efterfølgende fra flere medlemmer udtrykt stor glæde og taknemmelighed for det arbejde, bestyrelsen laver og den positive udvikling, der er sket i Foreningens historie.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen

Ad 3: Der er udleveret bilag med gennemgang af regnskabet for 2016 og til sammenligning regnskabet for 2015 og vores budget for 2017. Det har været nogle gode år også økonomisk og regnskabet godkendes uden spørgsmål eller kommentarer.

  1. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år

Ad 4: Budgettet viser, at vi forventer et underskud, da vi har valgt at fejre året med jubilæumsfesten her i forbindelse med generalforsamlingen og bl.a. har engageret nogle gode og lidt dyrere kunstnere hele vejen igennem året. Husk at bestille plads selvom I har sæsonkort – der skal laves bordopstilling, og vi skal være sikre på, at vi har plads til alle.

Vi har i bestyrelsen endnu ikke besluttet om ideen med sæsonkort skal fortsætte ud over denne sæson.

Det besluttes, at kontingentet fastholdes for det kommende år 2018.

  1. Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen )

Ad 5: Der er ikke indkommet forslag.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt for 2016 – 2018: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen

På valg er: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen

Ad 6: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen modtager genvalg og blev genvalgt. Der var ikke nye forslag til opstilling af kandidater.

  1. Valg af to suppleanter. Nuværende suppleanter er Annette Rasmussen og Inger Lund.

Ad 7: Begge suppleanter modtager genvalg og genvælges.

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Nuværende revisorer er Jørgen Larsen og Eigil Kristensen. Forslag om at ændre betegnelsen til bilagskontrollant fremover.

Ad 8: Jørgen Larsen ønsker ikke genvalg.

Forslag : Jørgen Rasmussen der vælges og Eigil Kristensen  vil gerne fortsætte.

Forslag : Suppleant : Mogens Lund vælges.

  1. Eventuelt

Ad 9: Ingen bemærkninger under eventuelt.