Referat fra generalforsamling 2017

Referater fra generalforsamling i Helnæs Kultur- og Musikforening

Den 29. maj 2021 i Bålhytten ved Saltvandssøerne på Agernæs

2021

Generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening

1.Valg af dirigent
Ad 1: Inger Lund. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

 1. Beretning ved formand Marianne Therp
  Ad 2: 2020 blev præget af pandemien siden Danmarks nedlukning 11. marts.
  Generalforsamlingen blev udsat til august og gennemført med 11. deltagere.
  Busturen til Ribe med værket ”Grænselyst” blev udskudt og siden aflyst.
  Alle koncerter blev dog gennemført med restriktioner og halvt antal gæster:
  – 28.06. Bodil Heister i Kærum Kirke med fællessang og efterfølgende middag på Øbjerggaard.
  – JazzCats og folkemusik Jane og Shane – begge i præstegårdshaven.
  – Beethovenåret og strygekvartetterne blev hos os fejret med Poseidon – mens den femte af koncerterne blev udskudt og efterfølgende aflyst.
  – Carl Nielsen blev hyldet som særlig tak til Carl Nielsen Masterclass for donation af deres tiloversblevne midler ved ophør med koncert med Den Fynske Trio.
  – Ensemble Sirius lavede et imponerende multimedieshow, der blev afsluttet med trommedans.
  – Sæsonen blev traditionen tro flot afsluttet med operaaften med J.Buhl.
  Programmet for indeværende sæson er meget bredt og alsidigt. Koncerterne gennemføres efter gældende restriktioner: Der er et begrænset gæsteantal både inden- og udendørs. Pladser skal bestilles og betales på forhånd, medbring gyldigt Coronapas og brug mundbind indtil du sidder på din plads.

Afsluttende tak til hjælpere og gæster samt fonde og Assens kommune for opbakning, så vi igen fik afviklet en god sæson.

Beretningen blev godkendt.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
Ad 3:Fremlæggelse af revideret regnskab ud fra udleverede bilag. Der er ekstraordinært bevilget to hjælpepakker som følge af Covid 19. Slutresultatet for årets regnskab bliver et minus på 14.000 kr, hvilket foreningens økonomi kan klare.

4.Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen
Ad 4: Budgettet for 2021 balancerer trods forventet nedgang i entreindtægten. Dette skyldes blandt andet tilskud fra Assens Kommune, Statens Kunstfond og Solistforeningen.

Der er på nuværende tidspunkt en lille nedgang i medlemsantallet fra 2018-2019 fra 125 personer til 85 i 2020.

Det besluttes at fastholde kontingent på 150 kr for enkeltpersoner og 250 kr for husstand.

 1. Indkomne forslag
  Ad 5:Ingen
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Valgt for 2020 – 2022: Karen Valeur, Kirsten Grove, Inger Lund og Bent Kristensen

På valg er:  Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen
Ad 6: Alle 3 er genvalgt.

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valgt for 2020 – 2021: Bente Olesen og Annette Rasmussen
Ad 7: Bente Olesen genvælges som 1.suppleant og Anni Knudsen vælges som 2. suppleant.

 1. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant

Valgt for 2020 – 2021: Eigil Kristensen og Jørgen Rasmussen.

Suppleant : Else Larsen
Ad 8:  Alle genvælges.

 1. Eventuelt
  Ad 9:

Konstituering:

Formand: Marianne Terp genvalg

Næstformand: Inger Lund genvalg

Kasserer: Bent Kristensen genvalg

Musikfaglig konsulent: Karen Valeur genvalg

Sekretær: Birthe Lis Kristensen genvalg

Øvrige beastyrelsesmedlemmer : Bente Haines, Kirsten Grove

Suppleanter: Bente Olesen og Anni Knudsen : Vil gerne deltage i møder og modtage referater og indkaldelser.

2020
Formandens beretning HER

Referat af generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening  fredag den 7. august 2020 kl. 19 på Helnæs gl. Mejeri, Ryet 13

Aftenen startede kl. 19 med en introduktion ved Jacob Lundgaard (næstformand i galleriets bestyrelse) til Galleri Langager – Danmarks største non-profit-galleri med 120 kunstnere, grundlagt på Helnæs i 2017 og flyttet til det gamle mejeri her i 2020.

Ca. 19.30 bød Marianne Therp velkommen til generalforsamlingen, der havde samlet en halv snes medlemmer.

 1. Inger Lund blev valgt som dirigent. Karen Valeur som referent.
 2. Beretning ved formand Marianne Therp: Formanden gennemgik sæsonen 2019 og takkede alle for en på alle måder meget fin sæson. Se vedlagte beretning.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen: Kassereren omdelte en pæn flyer med regnskab 2018/budget & regnskab 2019 samt budget 2020. Disse blev gennemgået. Foreningens kassebeholdning øgedes kraftigt i 2019 pga. tilgåede midler fra den nedlagte Carl Nielsen Masterclass. Karen Valeur redegjorde for baggrunden. Kassereren konstaterede, at MobilePay bliver brugt flittigt. Mange vil gerne til koncert i år, men vi må ikke lukke flere ind end arealet i gårdhaven / galleriet tillader. Heldigvis har foreningen en god kassebeholdning. 2 kon­certer i juli-august har været til halv pris, takket være statslig puljeordning.

 1. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen: Budgettet for 2020 blev gennemgået under pkt. 3. Efter en kort debat om kontingentets størrelse og billetpris for hhv. medlemmer og ikke-medlemmer blev det vedtaget at fortsætte med uændrede takster, 250 kr. for husstande og 150 kr. for enkeltmedlemmer.
 2. Indkomne forslag: ingen.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer: Følgende er valgt for 2019 – 2021: Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen, og var således ikke på valg. Karen Valeur, Kirsten Grove, Else Larsen og Bent Kristensen var alle på valg. Else Larsen ønskede ikke genvalg, og var trådt ud af bestyrelsen i sommerferien pga. studieforberedelser. Suppleant Inger Lund var trådt ind i hendes sted og blev nu formelt indvalgt i bestyrelsen. De 3 øvrige genvalgtes. Marianne Therp takkede Else Larsen for 8 års bestyrelsesarbejde – ikke mindst for sparring med kassereren og tegning af de mange annoncer i sæsonfolderen.
 4. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Bente Olesen og Anette Rasmussen blev valgt.
 5. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant: Eigil Kristensen og Jørgen Rasmussen genvalgtes. Else Larsen blev valgt som bilagskontrollant-suppleant (!)
 6. Eventuelt: Jette Arp roste bestyrelsen og hjælpernes arbejde. Det kommer ikke af sig selv. ”Arrangementerne bliver bedre og bedre – det er dejligt at lægge hus til. Man bliver helt høj!”

Herefter var foreningen vært ved et mindre traktement (platter). Tak til Dorte Boe, galleriets kasserer, for servering og salg af kunstværker.

2019

Referat fra generalforsamling i Helnæs Kultur- og Musikforening den 11. april 2019

1. Valg af dirigent
Ad 1: Mogens Lund blev valgt. Generalforsamlingen er indkaldt ifølge vedtægterne
2. Beretning ved formand Marianne Therp
Ad 2:2018: Koncerterne har været godt besøgt. En særlig tak til Else Bang, fordi hun stillede en del bøger til rådighed for medlemmerne i forbindelse med koncertfortællingen omkring Kaj Munk. En flot gestus som mange medlemmer nød godt af. Et par af arrangementerne måtte vi i sidste øjeblik ændre på grund af kunstnernes forfald, og således blev koncerten, der var annonceret med Marianne Green, i sidste øjeblik ændret til en irsk aften med duoen Jane and Shane og med en bragende succes. Foredraget med Jørgen Svenstrup blev ligeledes i sidste øjeblik ændret og reddet på flot vis af Karen Valeurs far Bent Valeur.
En stor tak til Jette og Per for den smukke ramme for koncerterne i den gamle Præstegård, som vi alle nyder at bruge.
Som noget nyt har vi afholdt en vinterfest med spisning og jazz i Helnæs Forsamlingshus i samarbejde med Helnæs Lokalråd – og det blev så stor en succes, at vi gentager samarbejdet omkring en vinterfest i november igen, og i år bliver det lørdag den 16.11.19.
En stor tak til bestyrelsen for et godt arbejde. Tak for opbakningen fra foreningens medlemmer og en skare af trofaste hjælpere med at klare det praktiske arbejde i forbindelse med bordopstilling. Tak til Foreningen Norden for tilskud til den nordiske koncert – og en stor tak til annoncørerne, tilskud, der gør det muligt for os at gennemføre nogle spændende koncerter med gode kunstnere.
Herefter gennemgang af programfolderen for den kommende sæson.
Arrangementet på Hofteateret bliver en operettekoncert med mange forskellige kunstnere, hvorefter Hofteatret skal renoveres og lukker i en længere periode.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
Ad 3: Gennemgået ifølge udleveret bilag. Kassereren synes også det har været en god sæson, hvilket også fremgår af et flot regnskab. Kunstnerhonoraret blev faktisk dækket ind af entréindtægterne!
4.Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Bent Kristensen
Ad 4: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret: 250 kr. for husstandsmedlemsskab og 150 kr. for enkeltmedlemsskaber.
5. Indkomne forslag
Ad 5: Der var ikke kommet nogen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt for 2018 – 2020: Karen Valeur, Kirsten Grove, Else Larsen og Bent Kristensen
På valg er: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen
Inge-Lise Laulund ønsker ikke genvalg.
Ad 6: Marianne Therp og Birthe Lis Kristensen blev genvalgt. Bente Haines blev valgt ind.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Ad 7: Nuværende suppleanter er Bente Haines og Inger Lund.
Inger Lund modtager genvalg og er valgt som førstesuppleant, og Merete Edlefsen blev valgt som anden suppleant.
8. Valg af to bilagskontrollanter og 1 suppleant
Ad 8: Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen modtog genvalg. Og ligeledes genvalg af Mogens Lund som suppleant.
9. Eventuelt
Ad 9: En stor tak til bestyrelsen fra Jette Arp.
Spørgsmål om foreningens medlemstal, og det blev oplyst, at der var 122 medlemmer i 2018.

2018

Referat fra generalforsamling i Helnæs Kultur-og Musikforening
den 24. april 2018.
1. Valg af dirigent
Ad 1: Palle Hermansen
Dagsordenen er varslet i tide og godkendt.
2. Beretning ved formand Marianne Therp
Ad 2: Koncerterne i 2017 har været godt besøgt – måske som følge af salget af sæsonkort, som er en nyskabelse hos os. Vi fortsætter med sæsonkort i år.
Tak for de mange frivillige hjælpere til jubilæumsfesten og især til Kirsten Grove for dejlig kage, tale og sang. Tak til Jette Arp og Per for jubilæumsudstilling med plakater fra vores 20 år.
Jubilæumsårets koncerter var et dejligt genhør med kunstnere der har været hos os før.
Marianne Therp gennemgik alle de mangeartede arbejdsopgaver der hører til bestyrelsens arbejde igennem året med vægten på det arbejde, der ligger i at lave en folder. En særlig tak til Else for arbejdet med kontakt til annoncører – de er en stor økonomisk hjælp for foreningen – lad os støtte dem, når vi kan.
Bent har for et par år siden lavet en ny og flot hjemmeside – gå ind og kig på hjemmesiden og benyt de funktioner, der ligger på siden. Stor tak til Else og Bent for det flotte arbejde de lægger i at styre hjemmesiden.
Marianne Therp præsenterede herefter koncerterne i den kommende sæson.
Beretningen er godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen
Ad 3: Der er udleveret bilag med gennemgang af regnskabet for 2017 og til sammenligning regnskabet for 2016 og vores budget for 2018.
Kontingentmæssigt har vi i 2017 haft 127 medlemmer – et rekordstort antal.
Vi havde budgetteret med et underskud som følge af jubilæumsåret – men det blev kun på minus 9.000 kr. mod forventet et underskud på 35.000 kr.
Budgettet for det kommende år vil forventeligt komme til at balancere.
Vi håber på mange flittige koncertgængere i den kommende sæson. Hvis man bestiller via hjemmesiden får man en skriftlig bekræftelse – ringer man og bestiller, ringer vi tilbage og bekræfter bestillingen mundtligt.
Mht Københavnerturen er der forslag om, at vi opkræver et depositum.
Regnskabet er godkendt.
4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år
Ad 4: Budgettet blev godkendt og vi fortsætter med uændrede kontingenter. –
5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
a) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 6
b) Se bilag med forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til § 8
Ad 5: a) og b) Ændringerne er vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valgt for 2017 – 2019: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen
På valg er: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen
Ad 6: De modtager genvalg – og blev genvalgt.
7. Valg af to suppleanter. Nuværende suppleanter er Annette Rasmussen og Inger Lund.
Ad 7: Valgt for 2018 : Inger Lund og Bente Haines.
8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. Nuværende bilagskontrollanter er Jørgen Rasmussen og Eigil Kristensen. Mogens Lund er suppleant.
Ad 8: Alle tre modtager genvalg og blev genvalgt.
9. Eventuelt
Ad 9: Ros til bestyrelsen fra Merete Edlefsen og Inger Lund både mht foreningens arbejde og folderen.

2018

Lørdag den 29. april 2017 kl. 16.30 – ca.17.30 i

Helnæs Forsamlingshus, Ryet 10, Helnæs, 5631  Ebberup

 1. Valg af dirigent

Ad 1: Mogens Lund .

Indkaldelsen til generalforsamling er sket rettidigt og ifølge vedtægterne.

 1. Beretning ved formanden Marianne Therp

Ad 2:

Koncerterne er blevet gennemført som planlagt og med god deltagelse og opbakning til vores arrangementer, hvilket vi er meget glade for.

Der er et par musikskolelever, der i løbet af sæsonen har benyttet sig af muligheden for at komme gratis med til vores koncerter, idet de blot skal give besked i god tid. I 2016 fik vi et ekstra punkt på programmet, idet vi fik lejlighed til at opleve Old Fashioned på Fredriksberg Slot. Det var en succes, og vi har nu lavet aftale med Old Fashioned om en nytårskoncert i januar 2018.

Annoncørerne giver en god støtte til HKMF, så en stor tak til de lokale for denne hjælp til økonomien. Vi er ligeledes glade for samarbejdet med de lokale kirker omkring en årlig kirkekoncert og takker for den økonomiske støtte i den forbindelse.

Tak til Jette og Per Arp for muligheden for at benytte Præstegårdens dejlige lokaler til vores arrangementer og tak til bestyrelsen og vores frivillige hjælpere, der på forskellig måde hjælper os igennem året.

Gennemgang af programmet for 20 års jubilæet : en jubilæumsfest i forbindelse med generalforsamlingen med musikalsk underholdning her i dag og en gentagelse af de 8 bedste koncerter, vi tidligere har oplevet er de to måder, bestyrelsen har valgt at fejre jubilæumsåret på.

Husk at man kan tilmelde sig direkte fra Foreningens hjemmeside.

Der er lavet en udstilling af materialer fra Foreningens historie, der kan studeres i løbet af aftenen.

Formandens beretning er godkendt.

Der blev efterfølgende fra flere medlemmer udtrykt stor glæde og taknemmelighed for det arbejde, bestyrelsen laver og den positive udvikling, der er sket i Foreningens historie.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Bent Kristensen

Ad 3: Der er udleveret bilag med gennemgang af regnskabet for 2016 og til sammenligning regnskabet for 2015 og vores budget for 2017. Det har været nogle gode år også økonomisk og regnskabet godkendes uden spørgsmål eller kommentarer.

 1. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år

Ad 4: Budgettet viser, at vi forventer et underskud, da vi har valgt at fejre året med jubilæumsfesten her i forbindelse med generalforsamlingen og bl.a. har engageret nogle gode og lidt dyrere kunstnere hele vejen igennem året. Husk at bestille plads selvom I har sæsonkort – der skal laves bordopstilling, og vi skal være sikre på, at vi har plads til alle.

Vi har i bestyrelsen endnu ikke besluttet om ideen med sæsonkort skal fortsætte ud over denne sæson.

Det besluttes, at kontingentet fastholdes for det kommende år 2018.

 1. Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen )

Ad 5: Der er ikke indkommet forslag.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valgt for 2016 – 2018: Kirsten Grove, Karen Valeur, Else Larsen og Bent Kristensen

På valg er: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen

Ad 6: Marianne Therp, Inge-Lise Laulund og Birthe Lis Kristensen modtager genvalg og blev genvalgt. Der var ikke nye forslag til opstilling af kandidater.

 1. Valg af to suppleanter. Nuværende suppleanter er Annette Rasmussen og Inger Lund.

Ad 7: Begge suppleanter modtager genvalg og genvælges.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Nuværende revisorer er Jørgen Larsen og Eigil Kristensen. Forslag om at ændre betegnelsen til bilagskontrollant fremover.

Ad 8: Jørgen Larsen ønsker ikke genvalg.

Forslag : Jørgen Rasmussen der vælges og Eigil Kristensen  vil gerne fortsætte.

Forslag : Suppleant : Mogens Lund vælges.

 1. Eventuelt

Ad 9: Ingen bemærkninger under eventuelt.