Generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamlin

Referat fra generalforsamling i Helnæs Kultur- og Musikforening tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.30 i Borgerhuset på Helnæs. Der var 28 fremmødte.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Ad 1: Anders Lyng er valgt.

Dirigenten konstaterer, at indkaldelsen er lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

2. Beretning ved formand Marianne Therp
Ad 2

2022: Jubilæumsåret hvor foreningen fejrede sit 25 års jubilæum. Det blev også året, hvor vi måtte finde nye måder at gøre tingene på, da vi ikke længere kunne benytte Helnæs Gl. Præstegård. En stor tak til bestyrelsen og suppleanter for det store ekstra arbejde, som omlægningen medførte.

Året blev indledt med en bustur til Esbjerg og arrangement: En aften med Philip Faber og fællessang. Turen blev hurtigt udsolgt – en tak til arrangørerne for fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev endelig afholdt efter reglerne indenfor årets første 4 måneder – og her blev det foreslået og senere besluttet at flytte koncert tidspunktet fremover fra kl. 20 til kl. 19.30.
Samarbejdet med ”de 5 kirker” om et stort anlagt optræden i Kærum Kirke og efterfølgende spisning på Øbjerggaard var nu reduceret til 3 kirker. Nis Bank Mikkelsen læste digte over temaet ”Tid til tiden” og teksterne blev flot ledsaget af Klezmer musik på klarinet og harmonika. Samarbejdet med kirkerne er ikke på programmet i år.
Folkemusik kombineret med klassiske toner var på programmet flere gange i 2022.Vi fejrede de 25 år i Helnæs Forsamlingshus for en fyldt sal med Jane og Shane som musikere. Tak til alle jer, der var med til at festliggøre vores jubilæumsår.
Der var også fuldt hus med Tom Donovan på Galleri Knadring.
For første gang var vi en del af høstfesten på Hjemstavnsgården med afholdelse af vores første koncert der. Eftermiddagen gav samlet set nogle fine kulturhistoriske oplevelser.
Jazzkoncerten, der tidligere har været afholdt udendørs på Præstegården,  blev flyttet til Saltvandssøerne på Agernæs i skønne omgivelser med mange positive tilbagemeldinger. En stor tak til Bente Olesen for at huse os. Vi gentager successen men i år i eftermiddagstimerne af hensyn til dagslyset.
Vi afholdt også klassiske koncerter – den ene i Hårby Kirke med de unge talentfulde klarinettist Jonas Lyskjær Frølund og pianist Elias Holm. Qvindetta – en blæserkvintet – måtte aflyses grundet sygdom og er flyttet til Kærum Kirke her den 18. marts i år, hvor medlemmer kan tage  venner med til medlemspris.
Bodil Heister sprang til og gav os en sangaften med efterårets sange.
Sæsonen blev afsluttet med en flot operaaften med Jesper Buhl.

I 2023 har flere af spillestederne begrænset med plads, så husk at melde til i god tid  til sæsonens 11 koncerter.
Endnu engang en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere for et engageret og godt samarbejde.
Tak til Arne og Doris Pihl for at lægge lokaler til nogle af vore koncerter og for samarbejdet omkring klargøring til koncerterne.
Tak til Lotte Egebak for udsendelse af vores nyhedsbreve forud for vores arrangementer.

Tak til grafiker Tina Valbjørn, enggaard grafik, for et topprofessionelt arbejde med annoncer og programfolder,  der giver os et flot ansigt udadtil.
Tak til alle annoncørerne, der igen vil støtte vores arbejde med at få musik med dygtige kunstnere til Helnæs.
Tak til Assens Kommune, Solistforeningen og Statens Kunstfond for støtte til foreningen.
Tak til Kærum, Sønderby og Helnæs menigheddsråd og Øbjerggaard for samarbejdet omkring Tid til tiden – arrangementet.
Tak til Foreningen Norden for Assens for støtte til nordisk koncert.

Tusinde tak for hjælpe alle sammen.

Der var efterfølgende Ingen spørgsmål – beretningen er godkendt,

3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Else Larsen
Ad 3: Fremlagt ved digital fremvisning på storskærm – og med udprintede udgaver til enkelte.  

Især bemærkes at udgifter til PR er store, men beløbet indeholder også indkøb af Højskolesangbøger og udgifter til PR folderen.

Samlet set gav året et lille underskud på 6.ooo kr. Ved årets udgang stod der et plus på 102.000 kr på kontoen.

Regnskabet er underskrevet og godkendt af to bilagskontrollanter.

4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år ved Else Larsen
Ad 4: Gennemgang af budget. Vi har indtil nu fået 25.000 kr i tilskud fra Statens Kunstfond og afventer svar fra øvrige ansøgninger, som vi håber på positivt svar på. Samlet budget på 199.000 kr.
Bestyrelsen lægger op til at fortsætte med uændret kontingent – 150 kr for enkelt medlemmer og 250 kr for flere fra samme husstand hvilket vedtages.

Budgettet er godkendt.

Der er udsendt 98 medlemsbreve til medlemmer fra de seneste par år og indtil dato er der betalt 68 kontingenter.

5. Indkomne forslag
Ad 5: Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valgt for 2022 – 2024: Karen Valeur, Anni Knudsen, Inger Lund og kasserer Else Larsen

På valg er: Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen.
Ad 6: Marianne Therp, Bente Haines og Birthe Lis Kristensen modtager alle valg og genvælges.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valgt for 2022 – 2023: Bente Olesen og Kirsten Grove
Ad 7: Kirsten Grove har bedt om at blive fritaget. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Olesen og forslag om valg af Anni Martinsen. Bente Olesen og Anni Martinsen vælges.

8. Valg af bilagskontrollører og bilagskontrollant suppleant.

Valgt for 2022 – 2023: Jørgen Rasmussen og Bent Kristensen.

Bilagskontrollant suppleant: Mogens Lund
Ad 8: Forslag om genvalg – alle 3 modtager valg. Jørgen Rasmussen og Bent Kristensen genvælges som bilagskontrollører og Mogens Lund genvælges som bilagskontrollant suppleant.

9. Eventuelt :
Ad 9: Orientering om samarbejds- support el-aftale, som bestyrelsen har  indgået med Energi Fyn. Foreningens medlemmer kan vælge at støtte foreningen gennem deres el / gasforbrug.

En særlig tak til Bent Kristensen for stort arbejde med hjælp til kassererjobbet og hjemmesiden  i 2022.

En særlig tak til Marianne Therp for fortsat engagement som foreningens formand gennem flere år.

Vi er spændte på at komme i gang med den ny sæson, hvor de forskellige koncertsteder nøje er udvalgt som passende for den enkelte koncert.

Referat ved Birthe Lis Kristensen,
sekretær