Forenings Vedtægter

Vedtægter for Helnæs Kultur-og Musikforening.

 •  1 : Foreningens navn er : HELNÆS KULTUR- OG MUSIKFORENING. Foreningen er hjemmehørende i Assens kommune.
 • 2: Foreningens formål er gennem arrangementer og kurser at skabe et kulturelt mødested, hvor kvalitet og ægthed danner overskriften over foreningens aktiviteter, hvad enten de omhandler musik, dramatik, litteratur, billedkunst eller andre kulturelle aktiviteter. Den levende musik vægtes særligt højt, og det tilstræbes at tilgodese et alsidigt musikbehov for alle aldre.
 • 3: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 • 4: Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, bestående af mindst 5 medlemmer hvoraf kassereren vælges direkte Bestyrelsen skal dog altid bestå af et ulige antal. Valgene gælder for 2 år ad gangen, og de valgte afgår på skift.Derudover vælges hvert år to suppleanter. Bestyrelsen udarbejder en liste over frivillige hjælpere,der tilkaldes efter behov til afholdelse af arrangementer.

Der vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Disse valg gælder for et år ad gangen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

 • 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Der føres referat fra møderne. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens afgørende.
 • 6: Foreningen tegnes af formand og kasserer.
 • 7: Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 8: Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Budget og kontingentfastsættelse for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 9. Eventuelt
 • 9: Ændringer i vedtægterne kan vedtages, når 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer derfor. Såfremt vedtægtsændringerne sættes på dagsordenen, skal dette anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • 10: Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer. Denne beslutning skal derefter godkendes ved simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 14 dage efter første vedtagelse og med mindst 8 dages varsel. En eventuel formue fordeles af generalforsamlingen i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2018